10/6/18

ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ [ομιλία]

2 σχόλια:

 1. Ανώνυμος10/6/18, 4:06 μ.μ.

  Πόσον ζημιώνεται ο άνθρωπος, όταν δε σκέπτεται πως παιδεύεται ως τέκνον Θεού … (Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης)

  Πόσον ζημιώνεται ο άνθρωπος, όταν δε σκέπτεται πως παιδεύεται ως τέκνον Θεού και έχει λησμοσύνην της υιότητος! Απόλυπον καθήκον και απαραίτητον επιβάλλει η αγάπη των γνησίων γονέων, να ασκήσουν επί των ιδίων τέκνων την παιδείαν. Εφ’ όσον λοιπόν ο Θεός είναι πατέρας μας, παιδεύει τα ίδιά Του τέκνα προς παιδαγωγικήν μόρφωσιν, ίνα μεταλάβουν της αγιότητος Αυτού. «Υιέ μου μη ολιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδέ εκλύου υπ’ αυτού ελεγχόμενος» (Παροιμίαι 3, 11). http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Paroimiai/Paroimiai_kef.1-9.htm#kef.3

  Η λησμοσύνη λοιπόν των Χριστιανών επί του ιδίου αυτών Πατρός, του Θεού, είναι μέγα κακόν, διότι όταν η πατρική ράβδος τους κτυπήσει (πόνος, θλίψη, πειρασμοί κλπ.), απελπίζονται, τους κυριεύουν μύριοι λογισμοί και η παιδεία των γίνεται λίαν επίμοχθος χωρίς καμίαν παράκλησιν.
  Πόσον ωραία, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Εκλέλυσθε, λέγει, της παρακλήσεως, ήτις υμίν ως υιοίς διαλέγεται» (Εβρ. 12, 5), ελησμονήσαμεν λέγει, την παρήγορον συμβουλήν, ότι ως παιδιά Του ο Θεός διαλέγεται προς ημάς. Είναι αναπόφευκτος η παιδεία Κυρίου προς τα ίδιά Του παιδιά, τα οποία Αυτός γνωρίζει.

  Ο Θεός δεν χαρίζει, ο Θεός υπό νοσηράς αγάπης – την οποίαν πολλοί ανόητοι γονείς ασκούν επί των ιδίων των τέκνων και η οποία νοσηρά αγάπη κατόπιν θα επιφέρει εις τα αγαπώμενα την καταστροφήν των και την αιώνιον κόλασίν των – δεν κλέπτεται, ως απαθής και άγιος, ούτως ώστε δια να μη λυπήσει τα αγαπώμενα τέκνα Του να παραβλέψει τας παρεκτροπάς των και την αμορφωσύνην των. Όχι, μύρια όχι! Είναι Θεός έχων γνησίαν αγάπην προς τα παιδιά Του, θα τα παιδεύσει, θα τα νουθετήσει, θα δεσμεύσει την ελευθερίαν των και θα τα επιπλήξει κατά διαφόρους τρόπους, δια να μορφώσει τους κακούς χαρακτήρας, προς τους ιδίους Του αγίους χαρακτήρας προς δόξαν και έπαινον εν Χριστώ Ιησού.

  Και ο Χριστός, όταν ήτο επί της γης, Τέκνον ηγαπημένον του Πατρός, εξησκήθη εις την παιδείαν Κυρίου, όχι ότι είχε χρείαν ο αναμάρτητος Θεός, αλλά προς σωτηρίαν του ανθρώπου και προς ημετέραν νουθεσίαν και παράδειγμα, ίνα ακολουθήσωμεν τοις ίχνεσιν Αυτού, «ει δυνατόν εστί, παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο, ούχ ως εγώ θέλω, αλλ΄ ως Συ, γενηθήτω το θέλημά Σου» (Ματθ. 26, 39)

  http://elderephraimarizona.blogspot.com/2018/06/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος10/6/18, 4:35 μ.μ.

  Μητροπολίτης Σιατίστης: ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ.

  https://www.youtube.com/watch?v=rFPiAlw7SBc

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράφετε μόνο με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια που δεν δεν είναι σοβαρά θα διαγράφονται.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.